El lloc web i el domini cmcsl.org corresponen a Centre de Medicina Correctiva SL (en endavant CMC) amb CIF B08561847, adreça carrer Casanovas i Bosch, 48, de Sabadell (CP 08202),tel. +34 93 725 69 44, adreça electrònica info@cmcsl.org. CMC figura inscrita al Registre Mercantil de Barcelona tom 3999, llibre 3341, secció 2a, foli 35, full 42157.

 PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets sobre els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges, dissenys gràfics, marques i altres signes distintius (en endavant els continguts), pertanyen a CMC o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. CMC presenta aquests continguts per a informar dels seus serveis i activitats. CMC autoritza la utilització dels continguts per a usos no comercials sempre i quan s’indiqui de forma clara la font. Si els continguts s’utilitzen en entorns web caldrà incloure un enllaç a www.cmcsl.org. CMC es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes en defensa dels seus drets de propietat intel·lectual o industrial.
No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a https://www.cmcsl.org/ (framing).

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS

Tot i que CMC actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això CMC manifesta que les referències de productes i serveis que es presenten en el seu lloc web tenen una funció orientativa i no obliguen a CMC fins a la contractació expressa d’un servei.
CMC es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web.
CMC no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

CONDICIONS D’ÚS

L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.