Aquestes són les condicions generals que regeixen la reserva de serveis que ofereix el Centre de Medicina Correctiva S.L. (en endavant CMC), amb CIF B08561847 i domicili al carrer Casanovas i Bosch, 48, de Sabadell (CP 08202). Als efectes d’aquestes condicions generals, les dades de contacte que poden utilitzar els usuaris dels serveis són les següents: telèfon +34 93 725 69 44 o adreça electrònica info @ cmcsl.org.

1. CONDICIONS DE PRESTACIÓ DELS SERVEIS.
El CMC proporciona informació, a través d’aquest lloc web, dels seus serveis i característiques d’aquests. Ho fa amb la màxima diligència i precisió possible. Per una major seguretat i garanties pel/per la client/a, la informació continguda en la descripció dels serveis no vincula a aquest/a ni al CMC fins la confirmació de l’acceptació del servei reservat.

A través del lloc web www.cmcsl.org es poden consultar els serveis que ofereix el CMC.

Las condicions i preus oferts són els que figuren al lloc web en el moment de la confirmació del servei. Els preus dels serveis descrits al lloc web ja inclouen els impostos aplicables. Abans de realitzar el pagament, el/la client/a pot conèixer el detall d’aquests impostos. El CMC podrà modificar els preus dels seus serveis sense avís previ mitjançant la seva publicació al lloc web.

El fet de reservar un servei implica l’acceptació d’aquestes condicions i el compliment de les normatives vigents.

El CMC podrà en tot moment i sense avís previ, modificar les presents condicions generals, mitjançant la publicació d’aquestes modificacions al seu lloc web per tal que puguin ser conegudes pels/per les clients/es. Amb la publicació de les modificacions efectuades al lloc web s’entendrà complert el deure de notificació d’aquestes als/a les clients/es.

2. PAGAMENT.
En el moment de realitzar la reserva del servei, se sol·licita al/a la client/a un número de targeta de crèdit/dèbit per efectuar el pagament. El/La client/a ha de pagar l’import total (100%) al reservar la cita.

El pagament dels serveis s’efectuarà mitjançant targeta de crèdit/dèbit o bé per Bizum. Per pagar amb targeta de crèdit/dèbit, CMC ofereix un accés a un espai segur mitjançant passarel·la de pagament al banc del/de la client/a, on haurà d’introduir les seves dades per realitzar el pagament amb total seguretat.

No s’emmagatzema cap dada bancària introduïda al lloc web.

La reserva d’un servei s’entendrà efectuada quan el/la client/a premi la casella “Realitza la comanda” en el formulari “Passar per caixa”. No es reservarà el servei fins a comprovar que totes les dades facil tades són correctes i rebre la confirmació de pagament per part del/de la client/a.

3. CANCEL·LACIONS.
En el cas de cancel·lació d’un servei per una causa imputable a CMC, i sempre que sigui possible, el CMC intentarà fixar una nova data per substituir el servei cancel·lat. Si no hi ha opció de canviar la data, CMC retornarà l’import abonat pel/per la client/a en concepte de reserva del servei.

En el cas que sigui el/la client/a qui cancel·li la cita, CMC retornarà el total de l’import si la cancel·lació es fa fins les 24 hores de la cita programada. En cas de que la cita es cancel·li dins de les 24 hores pròximes a la cita, CMC no retornarà l’import abonat.

4. RECLAMACIONS I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES.
Les possibles reclamacions o sol·licituds d’aclariment relacionades amb les presents condicions hauran de dirigir-se a: info @ cmcsl.org o bé al telèfon +34 93 725 69 44.

De la mateixa manera, en compliment de l’article 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, posem a la vostra disposició el següent enllaç: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Mitjançant aquest enllaç, els usuaris del lloc web podran accedir a la Plataforma Europea de Resolució de Conflictes en línia per demanar l’arbitratge en relació a algun conflicte derivat de la prestació dels serveis obtinguts mitjançant aquesta web, optant d’aquesta manera per la solució extrajudicial del conflicte. El fet d’informar de
l’existència d’aquesta Plataforma Europea de Resolució de Conflictes en línia no significa que CMC accepti en tots els casos aquest arbitratge. CMC no està adherida a cap entitat acreditada de resolució alternativa de litigis i, en cas d’iniciar-se un procediment arbitral per una reclamació que no s’hagi pogut resoldre, podrà declinar participar en el procediment.

5. PROTECCIÓ DE DADES.
El CMC tracta les dades dels seus clients tenint en compte el dret de les persones i sempre de manera proporcional a la prestació del servei.

Les dades que es proporcionen seran tractades pel Centre de Medicina Correctiva SL, en qualitat de Responsable del Tractament, amb la finalitat de portar un registre de les persones usuàries de la consulta, prestació de serveis i facturació. Les dades es tractaran en compliment de la relació contractual per la prestació de serveis (art. 6.1.b RGPD) i d’obligacions legals (art. 6.1.c RGPD). Les dades es podran comunicar a l’Administració tributària. En qualsevol moment es poden exercir els drets d’accés,
rectificació, supressió, sol·licitud de la limitació del tractament i portabilitat de les dades adreçant-se a Centre de Medicina Correctiva SL, (carrer Casanovas i Bosch, 48, de Sabadell, CP 08202, +34 93 725 69 44, a/e info @ cmcsl.org).

Es pot obtenir informació addicional i detalla sobre el tractament de dades o sobre com exercir els drets al següent enllaç.