Disciplina que engloba l’estudi, prevenció, detecció, avaluació, diagnòstic i tractament dels trastorns de la comunicació humana: alteracions de la veu, d’audició, de la parla, del llenguatge (oral i escrit) i de les funcions oro-facials i deglutories.

L’objectiu del logopeda es rehabilitar les funcions alterades donant al pacient estratègies per recuperar les seves habilitats.

També pot tenir una funció preventiva evitant danys a les cordes vocals i en la corresponent pronunciació dels fonemes.

Indicacions

Trastorns del llenguatge (oral i escrit) i capacitat lectora produïts per lesions cerebrals
Dificultats d’accedir al lèxic o anomenar coses fel seu nom
Incapacitat d’utilitzar xifres i números
Dificultat de controlar l’articulació de la boca (llengua, llavis, mandíbula)
Dificultat mobilitzar òrgans fonadors
Alteracions de la veu en qualsevol de les seves qualitats: intensitat, to i timbre

Comprar tractament