Les diferents tècniques d’embenats permeten incidir en el tractament de la lesió durant més temps.
Segons el material utilitzat i tècniques aplicades es poden bloquejar o facilitar moviments, disminuir, o fins i tot, eliminar dolors i afavorir la relaxacio msucular.
El Tapping i el Kinesiotapping son les tècniques més utilitzades.